English version

V tomto dokumentu Vás informujeme o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete jako zákazníci, kteří s námi uzavřeli kupní smlouvu na naše služby a produkty prostřednictvím e-shopu („Zákazníci”) nebo návštěvníci webových stránek jobair.eu a jobair.online („Návštěvníci”) nebo osoby, které mají zájem o zasílání nabídky našich služeb („Další osoby”).

Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR”).

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1.1. Správcem osobních údajů je společnost JOB AIR Technic a.s., se sídlem Ostrava International Airport, Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, Česká republika, IČO 27768872, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3029 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail onlinetraining@jobair.cz, telefonní číslo +420556789111 („My“).
  1.2. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM
  2.1. Vaše osobní údaje mohou vedle nás v omezeném rozsahu zpracovávat také další zpracovatelé, a to zejména poskytovatelé webových a cloudových služeb, poskytovatelé účetních a daňových služeb a případně jiné osoby spolupracující s námi v souvislosti s poskytováním našich služeb. Osobní údaje mohou být poskytnuty dalším osobám, pokud je to potřebné ke splnění našich zákonných povinností.
 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
  3.1. Zpracováváme osobní údaje dobrovolně poskytnuté Zákazníky, Návštěvníky a Dalšími osobami. Bez poskytnutí osobních údajů nejsme schopni poskytovat naše služby. Osobní údaje mohou být poskytnuty zejména vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, zřízením uživatelského účtu na webových stránkách, sdělením údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger, Instagram).
  3.2. Zpracováváme následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení, titul
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • adresa/sídlo
  • datum narození
  • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
  • výsledky zkouškových testů
  • vzájemnou komunikaci
 1. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
  4.1. Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavírání smlouvy se Zákazníky a plnění povinností, které pro nás ze smluv vyplývají (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
  4.2. Dále osobní údaje Zákazníků zpracováváme za účelem plnění povinností, které pro nás vyplývají z účetních, daňových a dalších právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
  4.3. Dále osobní údaje Zákazníků zpracováváme v rámci našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Oprávněným zájmem je také přímý marketing, a to v případě, že jste vyslovili souhlas, abychom Vám na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo zasílali informace o novinkách a další obchodní sdělení. Za tímto účelem budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zasílání takových zpráv můžete jakýmkoliv způsobem ukončit, např. proklikem v e-mailovém obchodním sdělení.
  4.4. Dále osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V takovém případě zpracováváme osobní údaje Dalších osob, které projevily zájem o zasílání nabídky našich služeb a produktů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  4.5. Dále zpracováváme osobní údaje Návštěvníků jakožto provozovatel webových stránek jobair.eu a jobair.online, na kterých užíváme soubory cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Účelem takového zpracování osobních údajů je měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkajících se návštěvnosti, hodnocení preferencí a chování návštěvníků webových stránek a ověřování funkčnosti webových stránek. Cookies jsme obvykle oprávněni zpracovávat pouze se souhlasem návštěvníků webových stránek. Odmítne-li návštěvník webových stránek udělit souhlas se zpracováním cookies, neumíme zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  4.6. Zpracováváme vždy jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění účelu zpracování dle čl. 4.1–4.5 těchto zásad.
 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  5.1. Osobní údaje dle čl. 4.1 a 4.2 budeme zpracovávat po dobu plnění smluvních povinností, a dále 10 let po ukončení plnění smluvních povinností, pokud jiné právní předpisy nestanoví dobu delší.
  5.2. Osobní údaje dle čl. 4.3 a 4.4 budeme zpracovávat po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo nevezmete souhlas zpět.
  5.3. Doba zpracování jednotlivých typů cookies, resp. jejich expirace se liší a v čase se mění. Naleznete ji v nastavení Vašeho prohlížeče.
 1. VAŠE PRÁVA
  6.1. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte tato práva:
  • právo na přístup k osobním údajům; máte právo požadovat nejen informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, na jakém základě a za jakým účelem, komu je konkrétně zpřístupňujeme a jak dlouho je budeme uchovávat, ale také na přístup k těmto Vašim osobním údajům, což zejména znamená, že na Vaši žádost Vám poskytneme kopii těchto osobních údajů;
  • Právo na opravu osobních údajů; máte právo nás požádat o opravu nesprávných či nepřesných osobních údajů či na doplnění nekompletních osobních údajů;
  • Právo na výmaz osobních údajů; Vaše osobní údaje musíme vymazat, nastanou-li některé z těchto důvodů: a) takové osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány b) neexistuje žádný právní důvod pro zpracovávání těchto údajů c) vznesete námitku proti zpracování takových údajů a pro zpracování nebudou existovat oprávněné důvody, které by nad Vaší námitkou převážily d) osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně e) pro výmaz existuje jiná zákonná povinnost;
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů; v případě, že ohledně osobních údajů vyvstane mezi námi jakýkoli spor, který se nám nepodaří vyřešit, můžeme Vaše údaje použít jen ve velmi omezené míře;
  • Právo vznést námitku; máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Jakmile bude námitka vyhodnocena, tak Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno;
  • Právo na přenositelnost osobních údajů; máte právo získat od nás Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu tak, aby mohli být předány dalšímu správci osobních údajů;
  • Právo podat stížnost; máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  7.1. Toto znění zásad ochrany osobních údajů je účinné od 1. 2. 2022. V případě změny znění zásad bude aktuální znění zveřejněno na našich webových stránkách.