English version

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.jobair.online.
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Službu;
  1.2. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  1.3. E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese www.jobair.online, na kterém bude probíhat nákup Služeb;
  1.4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Cenu;
  1.5. My jsme společnost JOB AIR Technic a.s., se sídlem Ostrava International Airport, Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov, Česká republika, IČO 27768872, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3029 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e-mail onlinetraining@jobair.cz, telefonní číslo +420556789111, právními předpisy označovaná jako prodávající;
  1.6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Služby s Námi;
  1.7. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
  1.8. Spotřebitel je člověk, který s Námi uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání;
  1.9. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaných Služeb a uzavřených Smluv;
  1.10. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  1.11. Služba je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  2.1. Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník”) a jsou nedílnou součástí jakékoliv Smlouvy týkající se Služby uzavřené mezi Námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím.
  2.2. Podmínky jsou pro Vás závazné uzavřením Smlouvy.
  2.3. Odchylná písemná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.
  2.4. Při nákupu Služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Služeb budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  3.1. Smlouva je uzavírána výlučně na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  3.2. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce.
  3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V Objednávce musí být uvedeny následující údaje:
  a) Informace o nakupované Službě (na E-shopu označujete Službu, o jejíž nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
  b) Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli poskytnout Službu, zejména tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Závazně objednat a přejít k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s Podmínkami a zásadami pro ochranu osobních údajů, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Závazně objednat a přejít k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám a Objednávka vytvořena.
  3.5. Veškerá prezentace Služeb na E-shopu je pouze informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně objednaných Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva bude uzavřena potvrzením Objednávky, které Vám odešleme na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky.
  3.6. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Službu za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takovém případě jsme oprávnění od Smlouvy odstoupit a vrátit Vám zaplacenou cenu. Bezodkladně poté Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, nabídka pozbývá platnosti. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje zejména situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců, nebo chybí či přebývá cifra.
  3.7. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  4.4. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetími osobami.
  4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy jej více než 24 měsíců nevyužíváte či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  5.1. Povinnost zaplatit Cenu Vám vzniká uzavřením Smlouvy.
  5.2. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu u konkrétní Služby, v Objednávce a v potvrzení Objednávky. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Služby v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v Objednávce se uplatní Cena uvedená v Objednávce.
  5.3. Cena je uvedena včetně DPH.
  5.4. Platbu Ceny po Vás budeme požadovat před dodáním Služby. Úhradu Ceny můžete provést následujícími způsoby:
  a) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Gopay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na zde. Cena je splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy.
  5.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.
 1. DODÁNÍ SLUŽBY
  6.1. Služba bude dodána prostřednictvím webového výukového portálu dostupného na adrese jobair.online/moodle („Výukový portál”).
  6.2. Přihlašovací údaje Vám budou doručeny na Vámi zadanou e-mailovou adresu po zaplacení Ceny za Službu. Po doručení přihlašovacích údajů je Vaší povinností zkontrolovat jejich funkčnost a dostupnost Služby, a zjistíte-li vady, kontaktovat Nás, abychom mohli provést nápravu.
  6.3. Služba je dodána prvním přihlášením do Výukového portálu nebo 14. dnem po doručení přihlašovacích údajů na Vaši e-mailovou adresu.
  6.4. K funkčnosti Služby je vyžadováno, abyste disponovali hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím pracovat s internetovým prohlížečem a soubory ve formátu PDF.
 1. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
  7.1. Jako prodávající Vám odpovídáme, že Služba při dodání nemá vady, tedy zejména je funkční a dostupná a odpovídá popisu uvedenému v E-shopu. Jste-li Spotřebitel, odpovídáme Vám za to, že se vady nevyskytnou ani v době 24 měsíců od dodání Služby.
  7.2. V případě, že bude mít Služba vadu, tedy pokud nebude splněna zejména některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění („Reklamace”) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro Reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V Reklamaci je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.3, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
  7.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  a) na odstranění vady dodáním nové Služby nebo opravou Služby;
  b) na přiměřenou slevu z Ceny;
  c) na odstoupení od Smlouvy.
  V případě, že zvolíte vyřešení dle bodu a) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů b) a c), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali.
  7.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  a) na odstranění vady Služby;
  b) na přiměřenou slevu z Ceny.
  Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit.
  7.5. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, pokud již byla Vámi Služba v celém rozsahu využita.
  7.6. Do tří pracovních dnů od obdržení Reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme Reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení Reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy. O vyřízení Reklamace Vás budeme informovat e-mailem.
  7.7. Práva z vadného plnění a Reklamace se dále řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 a násl., § 2099 a násl., § 2113 a násl., § 2161 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
  V případě, že jste podnikatel, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od dodání Služby.
  7.8. Jste-li Spotřebitel, jste oprávněn Reklamovat vadu, která se vyskytne v době 24 měsíců od dodání Služby.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena, a v občanském zákoníku.
  8.2. Jste-li Spotřebitel, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Služby. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  8.3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno a zároveň Nám doručeno před prvním přihlášením
  do Výukového portálu. Po prvním přihlášení do Výukového portálu již nejste oprávnění od Smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu podle ustanovení
  § 1837 písm. l) občanského zákoníku. Vytvořením Objednávky výslovně souhlasíte s tím, že Vám bude Služba dodána před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy a potvrzujete, že jsme Vás
  o nemožnosti odstoupení od Smlouvy informovali.
  8.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  8.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy.
  8.6. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Službu, pokud se vyskytla předem nepředvídatelná a neočekávatelná překážka, která nám brání Službu dodat. Můžeme také od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména prodlení s platbou Ceny po dobu delší 7 dní, neoprávněný zásah do rozhraní E-shopu, porušení autorských práv nebo neoprávněné předání přístupových údajů k Uživatelskému účtu třetí osobě. Jste-li podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, a to i bez udání důvodu.
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  9.1. Jste-li Spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.
  9.2. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme dodávat Službu mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud Spotřebitel, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
  10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro Reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  10.7. Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
  10.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 2. 2022.